ปุ๋ยอินทรีย์

การใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติในรูปแบบผลผลิตสีเขียวได้กลายเป็นกระแสหลักในการทำกิจการทุกอย่าง ซึ่งรวมถึงการทำเกษตรอินทีย์ที่ถูกชูโรงว่าปลอดภัย ไร้สารพิษ ซึ่งวัตถุดิบสำคัญที่ถูกพูดถึงอย่างดีเลิศอยู่เสมอ คือ “ปุ๋ยอินทรีย์” ว่าเป็นตัวช่วยบำรุงดิน ไม่ทำให้ดินเสีย และมีธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อพิชที่สุด

แต่ในความเป็นจริง ทุกอย่างย่อมมีสองด้าน เช่นเดียวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้หมายความว่าจะใช้อย่างไรก็ได้ เพราะว่าการใส่ปุ๋ยที่ไม่เหมาะสมย่อมเกิดปัญหาตามมาไม่แตกต่างกับการวสร้างปุ๋ยเคมีอย่างแน่นอน แล้วอะไรคือ ข้อควรระวังที่ท่านต้องเรียนรู้ก่อนใช้ปุ๋ยชนิดนี้ในแปลงปลูกพิชของท่าน

ข้อควรพิจารณาและเรียนรู้ก่อนการใช้ปุ๋ยธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ที่สุด

1. ปุ๋ยชนิดนี้มีธาตุอาหารในมวลรวมน้อยกว่าปุ๋ยเคมี ทำให้ต้องใช้ปุ๋ยในปริมาณที่มาก

เพราะปุ๋ยได้จากการย่อยสลายทางเคมีจากเศษวัสดุในสวน หรือมูลสัตว์ให้กลายเป็นธาตุอาหารสำหรับพืช และแน่นอนในกระบวนการการย่อยสลายย่อมมีผลผลิตที่ไม่ต้องการออกมาด้วย ทำให้ปริมาณปุ๋ยที่ได้รับแท้จริงมีไม่สูงมากนัก ดังนั้นการใส่ปุ๋ยลงในแปลงพักจึงต้องใช้ในปริมาณที่สูงมาก

2. การใส่ปุ๋ยที่มากเกินไปก่อให้เกิดปัญหาดินเค็ม เกิดภาวะไหม้ในใบพืช

เมื่อใส่ปุ๋ยไปในปริมาณที่มากสิ่งที่ตามมาคือ ค่าความเป็นกรดด่างในดินจะเปลี่ยนไป โดยปกติการปลุกต้นไม้ทุกชนิด ค่า PH ของดินควรอยู่ในระดับกรดอ่อน-กลาง ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ PH 5-7 เมื่อใช้ปุ๋ยปริมาณมาก จะทำให้ดินเค็มและเมื่อใดก็ตามที่ค่า PH สูงกว่า 10 ย่อมส่งผลให้เกิดภาวะใบไหม้ จนต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายได้

3. สารปนเปื้อนที่มากับปุ๋ย

โดยเฉพาะปุ๋ยจากมูลสัตว์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาคือปัญหาการปนเปื้อนที่ไม่คาดคิด ทั้งในรูปของสารเคมีตกค้างจากการเลี้ยงสัตว์ หรือเชื้อโรคปนเปื้อนต่าง ๆ ย่อมอาจส่งผลเสียต่อการปลูกพืชผักเพื่อผลผลิตทางการค้าก็เป็นได้

ข้อแนะนำในการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิถี

เมื่อถึงเวลาต้องการเติมปุ๋ยให้กับดิน ขอให้เลิกมองภาพว่าปุ๋ยชนิดนี้คือปุ๋ยวิเศษอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่ได้ ทุกอย่างจะต้องอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม อีกทั้งปุ๋ยที่ยังมีภาวการณ์ย่อยสลายอยู่นั้น ห้ามนำไปใส่ลงในแปลงพืชโดเด็ดขาด

เพราะภาวการณ์ย่อยสลายนั้นมีทั้งก๊าซแอมโมเนียและความร้อนอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อต้นไม้ได้ ซึ่งภาวะที่พบได้เป็นประจำของการใช้ปุ๋ยที่ยังย่อยสลายไม่เสร็จ คือภาวการณ์ “ยืนตาย” ของพืชซึ่งเกิดจากความร้อนในกระบวนการย่อยสลายปุ๋ยนั่นเอง

แม้ว่าทิศทางของโลกกำลังชี้นำให้เราหันมาใช้วัสดุต่าง ๆ จากธรรมชาติ รวมไปถึงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในภาคเกษตรกรรม แต่ก่อนการเติมปุ๋ยทุกครั้งควรศึกษาให้เข้าใจถึงอัตราส่วนที่พอเหมาะสำหรับการบำรุงดิน รวมไปถึงปริมาณสูงสุดที่ใช้ได้ เพื่อให้ต้นไม้งอกงามและดินไม่ถูกทำลาย สร้างผลผลิตที่ดีที่สุดให้กับเจ้าของพื้นที่ต่อไปในอนาคต

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *